ERITYISEHDOT

Valmimatkojen suhteen noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja, mutta joidenkin matkojen erityisluonteen vuoksi, sovelletaan myös Tixi Travelin matkoilla erityisehtoja.


 

Suomalainen Cafe Viinikanat Oy liiketoiminimellä Tixi Travel on vastuullinen ja rekisteröity matkanjärjestäjä (jäljempänä Tixi Travel) sekä Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL ry) jäsen.

Tixi Travel kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin ja on näin vastuullinen sekä luotettava matkanjärjestäjä. Valmismatka on asiakkaalle turvallinen valinta, sillä asiakkaan oikeudet on turvattu matkanjärjestäjän asettamalla vakuudella. Vakuus on asetettu Suomessa Kuluttajavirastolle, rekisteritunnuksella 1110/16/Mj.

Valmismatka tarkoittaa pakettina ostettua matkailupalvelujen yhdistelmä. Valmismatka on esimerkiksi matkatoimiston myymä kuljetus ja hotelli, hotelli ja matkailupalvelu tai matkustajan toiveiden mukaan räätälöity matka.

Tixi Travel noudattaa matkailualan yleisiä asiakkaan eduksi asetettuja yleisiä valmismatkaehtoja (YVE), joihin voi tutustua KKV:n sivustolla www.kkv.fi, Suomen matkatoimistoalan liiton sivustolta www.smal.fi tai matkanjärjestäjän omalla sivustolla.

Tixi Travelin toteuttamien matkojen erityisluonteen ja kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot) vuoksi sovellamme toiminnassamme seuraavia erityisehtoja.

Matkasopimuksen syntyminen ja hinnanmuutokset

Kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa Tixi Travelille varausmaksun eräpäivään mennessä, syntyy matkasopimus. Loppuerä maksetaan 30 pvää ennen matkan alkua. Pidätämme oikeuden siihen, että osassa Tixi Travelin matkoista voi loppumaksu erääntyä jo aikaisemmin (esimerkiksi ryhmät 2kk ennen matkaa). Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, on Tixi Travelilla oikeus peruuttaa matkavaraus ja periä jäljempänä esitettyjen peruutusehtojen mukainen maksu.

Tarjouksissa esitetyt hinnat perustuvat matkan varaushetkellä voimassaoleviin valuuttakursseihin ja hintatasoon. Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin, mikäli matkan hinnoittelun jälkeen

  • verot tai muut julkiset maksut ovat muuttuneet
  • matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssi on muuttunut merkittävästi
  • tai kuljetuskustannuksissa tapahtuu muutos, johon matkanjärjestäjä (Tixi Travel) ei ole voinut vaikuttaa tai ei ole voinut ottaa huomioon matkasopimuksen syntyessä


Matkaliput ja vahvistus

Lasku on vahvistus varatusta matkasta. Jos matkasta lähetetään lasku, matkustajan on tarkistettava laskuista ja matkustusasiakirjoista, että mm. nimet, lähtöpäivä, lähtöaika sekä laiva- ja hotellitiedot ovat sovitun mukaiset. Jos varattujen palveluiden oikeellisuus ei ole sovitun mukainen, tulee asiakkaan välittömästi ottaa yhteys matkanjärjestäjään (Tixi Travel).

Kun matka on kokonaisuudessaan maksettu, matkanjärjestäjä toimittaa matka-asiakirjat matkustajalle. Tarvittavat matka-asiakirjat toimitetaan sopimuksen mukaan pääsääntöisesti sähköpostitse.

Jos matka on maksettu alle 7vrk matkan alkamisesta, on hyvä varata mukaan matka-asiakirjojen lisäksi maksutosite matkalle lähdettäessä.

Matkustajan yleinen vastuu ja passi

Matkustajan velvollisuus on huolehtia, että varatessaan matkan, hän antaa nimi- ja osoitetietonsa oikein. Lentoyhtiölle ilmoitettavan nimen tulee olla yhdenmukainen passissa olevien nimen kanssa jokaista merkkiä myöten (etunimi, sukunimi, yhdistelmä nimet). Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi.

Jos esimerkiksi lentolippuun tehdään muutos (nimi) lentolippujen kirjoituksen jälkeen, perivät lentoyhtiöt muutoksesta maksun, joka vaihtelee lentoyhtiöiden välillä. Varaamme oikeuden periä muutosmaksun asiakkaalta.

Matkustaja on velvollinen saapumaan lähtöpaikalle hyvissä ajoin ennen kulkuneuvon lähtöä meno-/ paluumatkalla sekä tarkistamaan matka-asiakirjat sekä aikataulut huolellisesti. Käyttämättä jääneistä matkapalveluista ei suoriteta hyvitystä. Jos matkustaja myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, vastaa matkustaja itse paluukuljetuksesta.

Jos matkustaja tarvitsee henkilökohtaisen avustajan, tulee matkustajan hankkia tämä itse ja vastata tämän kuluista.

Tixi Travel ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä mahdollisesti esitteessä, mainoksessa tai verkkosivuilla olevista painovirheistä. Tämä koskee hintoja, lähtöpäiviä, hotelleja, aikatauluja jne. Kaikki aikataulut, hinnat, ohjelmat jne. on annettu sitoumuksetta, ja ne on aina matkaa varattaessa tarkistettava matkavahvistuksesta.

Matkavakuutus

Tixi Travelin matkat eivät sisällä peruutusturvamaksua. Tixi Travel ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajien omaisuutta kohdanneista vahingoista.

Matkustajan peruutusoikeudet

Seuraavia peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta Tixi Travelin järjestämillä matkoilla.

Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä valmismatkaehdoista jossakin määrin poikkeavia peruutusehtoja.

Tixi Travel perii aina peruutustapauksissa vähintään toimistokulut. Matkanjärjestäjällä on kaikissa tapauksissa oikeus periä toimistokulujen lisäksi ne peruutuskulut, jotka lentoyhtiö, majoitusliike tai muu palveluntuottaja (lento, laiva, hotelli, matkanjärjestäjä, ohjelmapalvelut ym) perii matkanjärjestäjältä myöhäisen peruutusajankohdan vuoksi.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin:

  • Viimeistään 28 vrk ennen matkaa, jolloin peruutuskuluina peritään toimistomaksu (Kotimaanmatkat 50€/ hlö, Euroopan matkat 80€/ hlö). Tällöin asiakkaalle palautetaan maksetun varausmaksun ja toimistomaksun erotus.
  • Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua, peritään varausmaksu peruutuskuluina.
  • Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, jolloin kuluina peritään 75 % matkan hinnasta.
  • Jos matka perutaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, on matkanjärjestäjällä oikeus periä koko matkan hinta.

Reittihintaisiin lentoihin perustuvista matkapaketeista peritään peruutustapauksessa toimistokulujen lisäksi muut todelliset kulut (kuten lentoyhtiöiden tai muun palvelun tuottajan perimät kulut.) Matkustajan tulee jo varausvaiheessa huomioida, että peruutuskulut voivat olla myös sairastapauksissa toimistomaksua suuremmat.

Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki, jolloin matkanjärjestäjä saa tiedon peruutuksesta.

Tixi Travel hinnasto ja maksuehdot.

Matkanjärjestäjän peruutus- ja muutosoikeus

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää (mm. ryhmämatkat).

Matkanjärjestäjällä on oikeus tehdä kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia matkajärjestelyihin, joihin matkustaja on voinut matkakohteen tai sen luonteen perusteella kohtuudella varautua. Tällaiset muutokset eivät ole virheitä eivätkä oikeuta matkustajaa matkan peruuttamiseen tai saamaan hyvitystä matkasta.

Virheitä eivät ole: lentoaikataulumuutokset, bussiaikataulumuutokset eikä hotellin vaihtuminen toiseen saman tasoiseen tai parempaan, jos sijainti ja palvelut eivät olennaisesti muutu. Matkanjärjestäjällä ei ole näissä tapauksissa velvollisuutta hinnanalennukseen tai korvaukseen.

Pidätämme oikeuden matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen myös esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoveromaksujen muuttuessa. Jos hinta on sidottu ryhmäkokoon (esim. jokin minimi), varaamme oikeuden hinnan tarkistukseen ja tämä käsitellään tapauskohtaisesti.

Lentoliikenteen ongelmat, aikataulumuutokset ja myöhästymiset

Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin, jotka johtuvat matkakohteen erityisoloista. Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteesta tai myöhäisempää kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo pidentyy alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5–8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia.

Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, tekninen vika, poikkeuksellinen sää tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina. Mikäli viivästynyt kotiinpaluu ei johdu matkanjärjestäjän tai sen alihankkijan huolimattomuudesta, matkustaja ei ole oikeutettu korvaukseen viivästyksen hänelle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Matkatavarat

Lentomatkoilla matkatavaroiden määrä on rajoitettu. Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran sallittu määrä vaihtelee lentoyhtiöittäin. Matkustamoon sallitaan pääsääntöisesti yksi käsimatkatavara. Reittilennoilla noudatetaan ylipainomaksuissa kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön IATA:n/ lentoyhtiön määräämiä maksuja. On myös hyvä huomioida matkaa varatessa mahdolliset matkatavaroita koskevat lisämaksut.

Virheilmoitus

Matkaa koskevat virheilmoitukset on tehtävä välittömästi matkakohteessa matkanjärjestäjän edustajalle (hotelli, kuljetusyhtiö, matkajärjestäjän paikallinen yhteistyökumppani) tai suoraan Tixi Travelille niiden korjaamiseksi jo matkan aikana.

Riita-asiat

Jos valmismatkasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten (Tixi Travel ja matkan ostaja) välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Matkanjärjestäjän vastuu

Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat force majeure -syistä, lakkotilanteista, luonnon katastrofeista, poliittisista selkkauksista tai muista vastaavista tilanteista.

Matkanjärjestäjä ei vastaa esitteessä tai kotisivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä eikä esitteessä mainittujen ulkopuolisten internet-sivujen sisällöstä. Tixi Travel varaa oikeuden muuttaa internet- tai esitetietoja ja ehtoja ennen matkasopimuksen tekemistä. Kuljetuksiin osallistuvien lentoyhtiöiden vastuu on rajattu kuljetusehtojen edellyttämällä tavalla.

 

Muilta osin sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja.

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä

Cafe Viinikanat Oy /Tixi Travel
Tikkuraitti 17, 01300 Vantaa, FINLAND

Y-tunnus 1048003-6
KKV matkanjärjestäjän rek.tunnus 1110/16/Mj

puh. +358 10 322 7098
Email info@tixitravel.fi
www.tixitravel.fi